„Így geografáltok ti!”

Az Erzsébet téri gödör: egy posztmodern narratíva
(abstract)

A globalizáció virtuális metaterében attraktív architektúrát konstituáló posztmodern metropolisunk emblematikus gödrét csak a teoretikusan pozitívista vagy realista, netán marxista episztemológián szocializálódott regionalista interpretálhatja az ideáltipikus tradícionális urbánus tér alapstruktúrájának szuperficiális textúra-beli hiátusaként, és percipiálhatja annak státusát a politikai elit impotenciájának reprezentációjaként, negligálva a hierarchikusan differenciált kulturális-szimbolikus hipertér lokálisan manifesztálódó görbületét és szubjektíve átesztétizálódó metaforikus konstrukcióját. A térbeli determinációkról szóló fenomenológiai diskurzus aktuális tendenciáinak kontextusában logikusnak tűnik a modernként aposztrofált, ám klasszikusan atavisztikus narratíva fundamentális revíziója, szocio-kulturális orientációjú transzformációja, sőt az urbánus aktorok, mint individuumok öndefiníciójára reflektáló imaginatív dekonstrukciója.

Kazinczy Ferenc

A görkori és a graffiti masszív konkretizációja a kaleidoszkopikusan fragmentált, kaotikusan decentralizált és kommercializált metropolis-tér eme specialis identitás-zónájában egy marginalizált, sőt deprivált szegregációs szubkultúra praxisának a sematikusan fabrikált miliőt speciális individuális motivációval szimbolikusan átstruktúráló spontán produktuma. A szubjektíve determinált hipertér funkcionális kategóriaként való újradefiniálása és motívumainak adekvát konceptualizálása révén anticipálható a globalizált metatér egy szegmensében a gödör, mint speciális attribútumok által definiált fantázia-lokalitás, melyről csakis a „cultural turn”, mint Kuhn-féle paradigmaváltási koncepció szerint kontextualizálva és a castellsi „flow” téridő-kontinuumát pragmatikusan geografálva generálhatunk internacionálisan kompatibilis, sőt exkluzív módon a cyberspace-beli univerzális kommunikációra adaptált és szcientometriailag releváns fórumokon marketábilis posztmodern geográfiai publikációt.

A paródiát az ELTE Regionális Tudományi Tanszéken a posztmodern városföldrajzról elhangzott egyik előadás vitája, valamint az e témához előzetesen ajánlott olvasmányok, Szijártó Zsoltnak a helyek és terek értelmezéséről szóló művei ihlették. A szerző egyszersmind elnézést kér, amiért a szövegben az értelem halvány szikrája netán fölfedezhető.

Probáld Ferenc

Kép: tmblr, wikipedia