Bükk és az Alföld átmeneti zónájában húzódó kistáj a Bükkalja. Két, hagyományos gazdálkodási mód, tájhasználati forma – a szőlészet-borászat és az újból fellendülő legeltető állattartás – igen szoros kapcsolatban állt és áll a tájegység sajátos kőkultúrájával, amelynek legarchaikusabb rétegét a kaptárkövek jelentik.

Fotó: Baráz Csaba
Tetők, hátak, kúpcsoportok - A „Szomolyai kaptárkövek természetvédelmi terület” látképe a járóplatformok kiépítése előtt

A Bükkalja kőzettani felépítésének köszönhetően elsősorban az állékony, de jól faragható vulkáni kőzetekhez, a riolit- és a dácittufához, valamint a tűzárkőhöz (ignimbrithez) kötődően e tájegység településein jelentős hagyománya van a kő megmunkálásának (a kőfaragásnak, a kővágásnak, a kőfejtésnek), a kő népi alkalmazásának. Az építőkő fejtése és a népi építészetben történő felhasználása, a kőzetbe mélyített helyiségek (barlanglakások, pinceházak, pincék, pincecsoportok, kőhodályok, kőistállók, gabonásvermek, egyházi jellegű, szakrális sziklahelyiségek) készítése a Kárpát-medencében itt nyúlik vissza a legrégebbi időkig.

Fotó: Baráz Csaba
A Százrejtekű - A Százrejtekű nevű, több változatos méretű helyiségből álló, kőbe vágott, ősi menedékhely Andornaktálya határában. Lehetséges, hogy már a tatárjárás idején menedékként szolgált

A vakablakos-, bálvány-, köpüs- vagy kaptárkövek elnevezésből az utóbbi a legismertebb, de az Ördögtorony, Királyszéke, Törökasztal, Kősárkány és megannyi misztikus elnevezés is mendemondák sorát hordozza. Nem véletlenül váltak a kaptárkövek a Bükkalja jelképévé, ahol

72 sziklatorony emelkedik a lejtők oldalán, melyekbe közel 500 fülkét véstek itt élő elődeink.

Bár kőzetanyagukról, kialakulásukról sokat tudunk, de még mindig érnek meglepetések, s az egykori emberi felhasználásuk máig őrzi titkait.

Volt idő, amikor egyesek nem a különleges formavilágban, hanem pusztán a kőzetanyagban láttak értéket: a bányászat során. Az 1958-ban a szomolyai kaptárkövek sziklavonulatán nyitott kőbánya súlyos károkat okozott, de szerencsére két évvel később már természetvédelmi területté vált: 13 sziklatornyával a térség leggazdagabb kaptárköves tájrészlete.

Fotó: Baráz Csaba
Tájhasználat és kőkultúra - Szürkemarhagulya téli szállásán a király-kúti, kőzetbe faragott istállóban

Tűzárak anyaga

Miért olyan értékes ez a kőzet, amelyből a történelmi Eger épületei, a bükkaljai falvak házai épültek, s az egykori barlanglakásokat vagy a méltán híres borospincéket mélyítették? Azért mert egyes rétegei igen jól faraghatók, ugyanakkor vannak nagyon kemény, ellenálló, összesült rétegei is. Porózussága biztosítja az átszellőzést s a négy évszakos kellemes hőmérsékletet. A kedvező tulajdonságok a keletkezési folyamatokra vezethetők vissza.

A Bükkalja fő kőzetanyaga a földtörténeti miocén korban (kb. 17,4–14,3 millió évvel ezelőtt) a Kárpátok kialakulásához kapcsolódó lemezalábukásos folyamatot kísérő vulkanizmusnak köszönheti létét. A földkéregbe nyomult magma több, ma már az Alföld üledékei alatt megbújó kitörési központból jutott a felszínre. Nem is akárhogy! A kitörések során – a Vezúv i. sz. 79. évi működéséhez hasonlóan – a kirobbant törmelék akár 15–30 km magas kitörési felhőből érkezve, több száz °C-os, horzsaköves törmelékárként száguldott végig a terepen. A horzsakövek a robbanás során gyorsan hűlő, gázdús törmelékből keletkeztek, ezért kis sűrűségük miatt úsznak a vízen. Gyakran előfordult az is, hogy a magas hőmérséklet (450–500 °C) miatt leülepedő szemcsék részben újra megolvadtak, majd kihűlve összehegedt, „összesült” kőzetek jöttek létre.

Fotó: Baráz Csaba
Pocem, Farkas-kő - A 19. század elején nincstelen zsellérek faragták a barlanglakásokat Noszvaj Pocem részén, amelyekből 1997-ben művésztelepet alakítottak ki. Keleti végén, a Farkas-kőn kőfülkés kaptárkő fedi a tufába vájt helyiséget

Miért különlegesek a kaptárkövek?

5–8 millió évet kell visszamennünk az időben, amikor a vulkáni alapkőzet már a Bükk hegylábát alkotta. E lejtőket az Alföld felé futó vízfolyások tagolták, s a völgyek között olyan hátak jöttek létre, amit a záporpatakok továbbárkolhattak. A helyenként akár 20 m magasságot is elérő, kúp alakú eróziós tornyok a felszínt sűrűn tagoló vízmosások között fennmaradó gerincekből formálódtak ki, fokozatosan elválva a lejtő oldalától. A mainál melegebb és csapadékosabb éghajlaton, a mállás előkészítette felszínen a laza, horzsaköves tűzár-kőzet gyorsan pusztult, ami a jégkorszakok gyér növényzetű időszakaiban folytatódhatott.

Jól mutatja a kőzet pusztulását a lépteink alatt dübögő hangot adó cserépfalui Ördögcsúszda vagy a Mész-patak szurdoka, ahol a bevágódott 6–8 m mély völgyben most is évről évre új formák keletkeznek a vízerózió nyomán.

Fotó: Baráz Csaba
A szomolyai Kaptár-rét 7. számú fülkés sziklája - „A helynek nemcsak fizikája, hanem metafizikája is van és nemcsak látvány, hanem géniusz.” (Hamvas Béla)

Napjainkban a részben növényzet fedte felszínen lelassult a kaptárkövek formálódása, így a tornyok különböző fejlődési szakaszban konzerválódtak. A kialakulás folyamatát a lejtőből éppen kipreparálódó kisebb kúpok, a hegyoldalhoz nyereggel kapcsolódó önálló tornyok, a lejtőtől teljesen elváló kaptárkövek, majd a pusztuló sziklák mutatják.

Kezünk nyomai

A felszínfejlődés később emberi beavatkozások nyomán folytatódott – ma sem pontosan ismert rendeltetéssel. Még létrehozásuk korában is bizonytalanok vagyunk.

A faragott fülkék – mint a szikla neve is mutatja – egyesek szerint sziklaméhészet céljára szolgáltak, de ezt egy balkáni néprajzi analógián túl más nem támasztja alá. A formák a sziklán látható magasságuk és égtáj szerint is rendszertelenül helyezkednek el. Az egy kőzettoronyba vésett ablakok száma is meglehetősen különböző. Van olyan, ahol jól látható a fülkét egykor lezáró fedelek rögzítésének felületbe vésett kerete és az ékek helye, máshol már ezek is lekoptak vagy eleve hiányoztak.

Fotó: Baráz Csaba
A cserépváraljai Nagy-kúp - A Mangó-tető oldalában magasodó kaptárkövet 25 fülke díszíti. Tőle néhány méterre a Kiskúp magasodik, fölöttük pedig riolittufa mélyút mutatja az ember és a természet közös eróziós munkáját

Különbözőek a méretek is. Az átlagosan 50-60 cm magas, 30 cm széles formáknak a többsége 30 cm mély, de megőrződtek ennél jóval sekélyebb vagy éppen nagyobb, szélesebb üregek is. Már a téma első kutatója, az egri Bartalos Gyula is felvetette a fülkék szakrális használatának lehetőségét, amely többféle változatban újra és újra megfogalmazódott – az urnatemetkezéstől az áldozati bálványtartóig.

Cserépváralja területén 20 kaptárkövet ismerünk, közülük a legmagasabb a Mangó-tető Nagykúp nevű, 16 m magas sziklatornya. A kaptárkő előterében feltárt gödrök és csatornák egyelőre nem vittek közelebb a fülkés sziklák rejtélyének a megoldásához. A szomolyai Vén-hegy (Kaptár-rét, Kaptár-völgy) volt az első országosan védett kaptárköves terület, melynek legimpozánsabb tagja a Királyszéke. Itt találhatjuk a legnagyobb, ismert fülkét (112 cm magas), de több vakablaka is nagyobb az átlagosnál. A sziklacsoport különlegességét a csúcsaikba faragott lyukak adják, de ezek rendeltetésére sincs minden kétséget kizáró magyarázat.

Fotó: Baráz Csaba
A cserépfalui Ördögtorony - A Mész-hegy lejtőjét nagy méretű horzsaköveket tartalmazó, laza tűzárkő építi fel, ezért gyorsan pusztul. Az Ördögcsúszdának nevezett lejtő alján emelkedik az Ördögtorony

Legalább ilyen rejtélyes az egri Nyerges kaptárköve, mert fülkéinek formája és sekély bemélyedése mind a méhészet-, mind a síremlék-szerepet kizárja, miközben a szikla tetején nyereg alakúra faragott bemélyedést alkottak – talán éppen áldozatok bemutatására. A szakrális képet erősíti egy másik egri szikla, a Pajdos megnevezése, amely a palócok hiedelemvilágában a Napot és Holdat felfaló mitikus lényre utal.

Lehet, hogy az igazságot sohasem tudjuk meg, de a kaptárkövek őrzik a kőzetek, a felszínformák, az itt élők kultúrájának és hiedelemvilágának sajátos együttesét, a bükkaljai kőkultúra szellemét.

Kaptárkövek és a bükkaljai kőkultúra

A táj és az abban élő ember sajátos kapcsolatrendszerét tükrözi: egy jól körülhatárolható hazai tájegységre jellemző, történelmi gyökerű, élő hagyományokkal rendelkező, összetett természeti – tájgazdálkodási – kulturális rendszer, amely egyedülálló természeti jellege miatt – a Hungarikum Bizottság 2016. június 17-i ülésén – méltán kapta meg a Hungarikum címet.

Fotó: Baráz Csaba
A szomolyai Királyszéke - A falakban kettő híján félszáz fülke sorakozik. Bartalos Gyula, egri pap, régész-történész az Archaeologiai Értesítőben 1891-ben megjelent közleményét e kaptárkőről készült fényképpel illusztrálta